Forsikringstoll

økonomi

Kostnaden for forsikringstjenester er uttrykt i mengden avforsikringspremie (bidrag). Premien er prisen for forsikringsselskapets tjenester, som han forplikter seg til å gi ved tilfelle av hendelsene som er foreskrevet i kontrakten. Det er basert på tariffen (eller tariffen).

Forsikringsrenten er frekvensen av forsikringspremien uttrykt i rubler, som betales fra enheten av forsikret beløp.

Premien skal være slik at den kan dekke de forsikredes mulige krav, opprette reserver og dekke kostnadene ved selskapet for å drive virksomhet, samt sikre fortjeneste.

Prisen på forsikringstjenester avhenger av etterspørselen etter det og renter på bankinnskudd. Det påvirkes også av strukturen i forsikringsporteføljen (sett av risiko) og administrasjonskostnader.

Hvis forsikringsrenten er satt innlovgivende (sentralt), kan frivillig forsikring beregnes av forsikringsselskapet, mens det påvirker den finansielle stabiliteten i implementeringen av forsikringsvirksomheten betydelig.

Tariffer beregnes ved hjelp av statistiske ogmatematiske metoder, som vanligvis kalles aktuarmessige beregninger. De lar deg bestemme andelen av den forsikrede innen skadeforsikring fond. Velg en metode på grunnlag av den forsikrede risikoen, timing, natur og bonuser.

Den totale forsikringsrenten kalles vanligvis"Brutto rente". Den består av en nettofrekvens og en belastning. Nettoprisen inkluderer en risikokurs (forsikringsfond) og en risikopremie (reservefond). Lasten består av kostnadene ved å drive virksomheten (fortjeneste) og reserve av forebyggende tiltak.

Netto rente er den delen av tariffen somer rettet mot dannelsen av reserver for videreutbetalinger i tilfelle forsikrede hendelser. På grunn av risikofaktoren som inngår i det, blir reserver for forsikringsutbetalinger dannet. Et reservefond opprettet på bekostning av risikopremie er nødvendig i tilfeller av det faktiske overskuddet av antall oppgjørssaker av utbetalinger.

Belastningen er den delen av beløpet som inngår i forsikringssatsen for å dekke kostnadene ved å drive forretning, generere fortjeneste og opprette et forsikringsselskaps advarselsfond.

Forsikring utføres enten enkelt eller kollektivt. I sistnevnte tilfelle beregnes premien ved hjelp av en forenklet ordning basert på gjennomsnittlig data.

Forsikringsrenten for risikotyper (unntatt livsforsikring) beregnes ut fra statistikk eller annen informasjon om en bestemt type forsikring.

I en livreddende livsforsikring, en nettoprisTariffen bestemmes annerledes, basert på tabellene. Brutto rente inkluderer basisdelen (nettopris) og belastningen til den, som dekker kostnadene ved å drive virksomhet. Nettoprisen består også av to deler - et finansiert bidrag og en risikofaktor (et bidrag ved dødsfall).

Forsikringspriser for OSAGO er etablertsentralisert av regjeringen i Russland, det vil si de er de samme for alle forsikringsselskaper. Dette betyr at du ved å kjenne dagens OSAGO-priser kan selvstendig regne ut kostnadene for en policy for en bestemt forsikringskontrakt. Det bør tas i betraktning at kostnaden for politikken, i tillegg til takstene, påvirkes av mange andre faktorer, som for eksempel sjåførens alder; kjøreopplevelse; nummeret innrømmet ledelsen av personer; regionen; kjøretøy egenskaper, etc. Tariffer i denne typen forsikring varierer avhengig av om det var ulykker i kjørets historie. Således inneholder MTPL-formelen basistaksten multiplisert med forskjellige korreksjonsfaktorer.

Tariffpolitikk for forsikringsselskaper er basertpå følgende prinsipper. Dette er prinsippet om å sikre driftenes selvforsyning og lønnsomhet, ekvivalens av forsikringsforhold mellom alle parter til kontrakter, tilgjengeligheten av takster for alle personer og stabiliteten i lang tid.

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar